Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายไพโรจน์ พรมสอน

  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

 • thumbnail

  นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน

  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

 • thumbnail

  นางแวววิมล ทุมภักดี

  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

^