วิสัยทัศน์

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตบริการ พร้อมประสานเครือข่าย
เน้นการกระจายอำนาจ งานอำนวยการเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส ได้มาตรฐาน
^