Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายไพโรจน์ พรมสอน

  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

 • thumbnail

  นางสาวนันนกรฐ์ ทิพย์สูงเนิน

  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู

 • thumbnail

  นางแวววิมล ทุมภักดี

  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

 • thumbnail

  นางแวววิมล ทุมภักดี

  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

 • thumbnail

  นางสาวพรทิพย์ สารวงษ์

  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาริศา สิงห์พันธ์

  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางเมธาวี แสงทอง

  พนักงานพิมพ์ดีด

 • thumbnail

  นางรุ่งเพ็ชร กองมณี

  พนักงานพิมพ์ดีด

 • thumbnail

  นายจักรกฤษ อาจแก้ว

  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • thumbnail

  นางสาวณัฐณิชา เดชโคบุตร

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นาย เวชกร ศรีจำปา

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายกิตติพงศ์ ชัชวาล

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นายวรวิทย์ บุตรโยจันโท

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  นางทองใบ ชะนะภูมิ

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นาง อุไร สุวรรณสนธิ์

  แม่บ้าน

 • thumbnail

  นายมณี ทองอรุณ

  นักการภารโรง

 • thumbnail

  นาย ไพบูลย์ สอนสุข

  คนสวน

 • thumbnail

  นายเสรี ดีทวี

  ยาม

^